T R I B U T E performing "I DON'T  KNOW" @ KATIE'S OF SMITHTOWN, 01/07/2023